ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :   
ข้อมูลงานวิจัย
คำค้นหา : ขอบเขตการค้นหา :
!
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด 33 งานวิจัย
ลำดับ ชื่อวิจัย / ชื่อผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา / หลักสูตร / ปี / บทคัดย่อ
1
งานวิจัยทดสอบ / ทดสอบ ทดลอง / อาจารย์ลอง ใช้ / เคมี /2558 /
2
ชื่องานวิจัยหาย Enresearch / นิสรา สิงห์ทอง / ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ ,- / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558 /
3
ระบบบริหารจัดการสมาชิกและคู่สัญญาโรงงานน้ำตาล / ภาวินี สิงห์ลอ / ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ,อาจารย์ธีศิษฏ์ กระต่ายทอง / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
4
การพัฒนาเว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / ชฎารัตน์ ใจกว้าง / ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ,อาจารย์ธีศิษฏ์ กระต่ายทอง / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
5
ระบบสารสนเทศการขายสินค้าร้านโฟนช้อปนครชุม / พสชนัน บุญญาสิทธ์ / ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ,อาจารย์ธีศิษฏ์ กระต่ายทอง / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
6
ระบบยืม-คืนอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / กรรณิการ์ จอมสวรรค์ / อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
7
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / ศิริวรรณ บุญเกิด / อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
8
ระบบสารสนเทศการขายสินค้าร้าน จ.เจริญกิจ / สุเมธ มุจรินทร์ / อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
9
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / นิพันธ์ บดีรัฐ / อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
10
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / วีระกิจ จีนะ / อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
11
ระบบค้นหาเส้นทางสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในรูปแบบการแสดงสามมิติ / หฤทัย ธรรมตา / อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
12
การพัฒนาระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / เอกรัตน์ สัมฤทธิ์ / อาจารย์ประพัชร์ ถูกมี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
13
การพัฒนาระบบสารสนเทศประมูลว่านไทยผ่านระบบออนไลน์ / นิพนธ์ สีนาเมือง / อาจารย์ประพัชร์ ถูกมี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
14
การพัฒนาระบบสารสนเทศสินค้าคงคลังของบริษัทเพอร์เฟคไลฟ์ยูนิเวิร์ส / วรัญญา สิงข์ขรอาจ / อาจารย์ประพัชร์ ถูกมี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
15
การพัฒนาระบบสารสนเทศธนาคารขยะออนไลน์กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร / สิทธิพร พิมพา / อาจารย์ประพัชร์ ถูกมี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
16
ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลผู้ป่วย แผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลคลองลาน / น้ำออ้ย ชุมพลพันธ์ / อาจารย์สุรินทร์ เพชรไทย / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
17
ระบบบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชร / สุชา ขันแก้ว / อาจารย์สุรินทร์ เพชรไทย / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
18
ระบบบริหารจัดการประปาหมู่บ้านทรายทอง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร / ขนิษฐา คำบรรลือ / อาจารย์สุรินทร์ เพชรไทย / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
19
การวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องศูนย์ข้อมูลกลาง ( DATA Center) ด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบอินเตอร์เน็ตโปโตคอลรุ่น 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / ฐิติชญา พิลึก / ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
20
การวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องศูนย์ข้อมูลกลาง ( DATA Center) ด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบอินเตอร์เน็ตโปโตคอลรุ่น 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / สิทธิชัย ปรีดี / ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558

    1 [ 2 ] Next>>