ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :   
ข้อมูลงานวิจัย
คำค้นหา : ขอบเขตการค้นหา :
!
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด 33 งานวิจัย
ลำดับ ชื่อวิจัย / ชื่อผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา / หลักสูตร / ปี / บทคัดย่อ
21
ระบบเช่า-คืนชุดและเครื่องประดับ (ร้านครูขวด) / ฉัตรทิพย์ สง่า / ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
22
ระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานโรงพยาบาลคลองลาน / เด่นนภา ทาพวง / ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
23
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา / ประทีป อุ่นอก / ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
24
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลินิคชุมชนออนไลน์บ้านหนองปลาดุก ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร / เพชรรัตน์ เจริญผล / ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
25
การพัฒนาระบบสารสนเทศคลังยาเวชภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่บ้านบึงหล่ม ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร / ทรงกลด พิลึก / ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
26
ระบบการลาหยุดราชการบุคลากรโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" / ชุติพงษ์ วันเสาร์ / อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
27
ระบบเก็บประวัติผู้ป่วย (คลินิกคลองแม่ลาย) / เจนจิรา มาจาด / ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
28
ระบบติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา / วิชวาวัณ ชมภูนุช / อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
29
เว็บไซต์นำเสนอวัดคลองสีนวลด้วยแบบจำลอง 3 มิติ / สิริรัตน์ จำปาทอง / อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ,อาจารย์กรกช ขันธบุญ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
30
ระบบสารสนเทศการจำนำมือถือ โน๊ตบุค และขายสินค้ามือสอง ร้านโฟนช้อปนครชุม / น้ำทิพย์ สังข์ทอง / อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
31
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการหอพัก กรณีศึกษาหอพักยิ้มพวัน / พัชรี พลภักดี / อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
32
ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านสิงห์ เชอร์วิส / วิชัย ใจวงษ์ลำ / อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558
33
การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 กรณีศึกษาโรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา / พิมวิมล วารินสุ / อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /2558

   << Back [ 1 ]    2